Kustskepparintyg

Kustskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning har visat sig uppfylla kraven på teoretiska kunskaper om att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt. Kustskepparintyget ger behörighet att framföra fritidsskepp i svenska vatten, det vill säga fritidsbåtar med en längd på över 12 meter i kombination med en bredd om minst 4 meter. För mer information, se Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar.

kustskepparintygKustskepparintyg ger inte behörighet att utöva befäl på svenska handelsfartyg.

 • Förhöret är ett skriftligt prov, men kan vid behov kompletteras med ett muntligt prov.
 • Redan vid förhörets slut får du besked om huruvida du är godkänd eller ej.
 • Man måste fylla minst 15 år det kalenderår man ansöker om att få genomgå förhöret. Dessutom krävs att man har haft Förarintyg för fritidsbåt i minst en månad, samt att man har praktisk erfarenhet av att framföra fritidsbåt.

Hur kan jag bevisa att jag har praktisk erfarenhet av att framföra fritidsbåt?

Det finns flera olika sätt att visa att du har praktisk erfarenhet av att framföra fritidsbåt. Du kan till exempel:

 • Visa upp intyg på att du genomförde de rekommenderade praktiska övningarna i samband med att du tog ditt Förarintyg för fritidsbåt.
 • Visa upp intyg på att du genomfört de praktiska övningar som ingår kraven för att erhålla Svenska Båtunionens Rorsmansmärke.
 • Visa upp intyg på att du har genomfört den praktiska delen av Svenska Kryssarklubbens Yachtskepparutbildning steg II.

Övriga intyg rörande dina praktiska erfarenheter är det upp till förhörsförrättaren att godtaga eller avslå.

Exempel på kunskapsfordringar som ingår i kraven för Kustskepparintyg

Exempel på områden som ingår i kraven för Kustskepparintyg är val och användande av sjökort, kompassanvändning, fyrbelysningssystemet, utmärkningssystemet, lod och loggar, optiska pejlinstrument, radar och radarreflektorer, satellitnavigering, sammankoppling av olika navigationsinstrument, radiokommunikation, navigering inomskärs och utomskärs, navigering utanför utmärkt farled, navigering i ljus och mörker samt vid nedsatt sikt, säkerhet, sjukvård, väder och vind, sjömanskap och miljöskydd. Avsnittet om sjömanskap är omfattande och innehåller allt från överhandsknop i åtta till kännedom om girkurvor, vaktfördelning och undsättning av nödställt fartyg.

Du måste vidare ha kännedom om din skyldighet att informera dig om aktuella tull- och karantänsbestämmelser, kännedom om nödvändiga skeppshandlingar för resa till utrikes ort, kännedom om att det kan förekomma nationella bestämmelser för gästande fritidsfartyg i vissa länder och kännedom om att speciella sjövägs- och utmärkningsregler finns för inre vattenvägar.

Utöver detta krävs kunskap om den hjälp vid navigering som kan erhållas från Svenska Lots, Svensk kusthandbok, Svensk fyrlista, Sjötrafikföreskrifter, Underrättelser för sjöfarande och privat utgivna seglingsbeskrivningar, samt kännedom om att motsvarande publikationer utges i andra länder.

Du måste också ha kunskap / kännedom om hela eller delar av nedanstående regelverk. Detaljerad information om exakt vilka delar som ingår hittar du hos Nämnden för båtlivsutbildning. Där kan du också se vilka delar du måste ha kunskap om och vilka delar det räcker med kännedom om, samt hur dessa termer definieras av NFB.

 • De internationella sjövägsreglerna, inklusive allmänna regler och regler rörande styrning, segling, fartygsljus, signalfigurer, ljudsignaler, ljussignaler, lanternor, fiskefartygssignaler och nödsignaler.
 • Sjömanslagen (SFS 1973:282)
 • Sjölagen (SFS 1891:35 s1)
 • Fartygssäkerhetslagen (SFS 1988:49)
 • Sjötrafikförordningen (SFS 1986:300)
 • Sjötrafikkungörelsen (SJÖFS 94:21)

Praktisk övning

Nämnden för båtlivsutbildning rekommenderar att man innan förhöret deltar i en praktisk övning som syftar till att ge inblick i handhavandet av ett fritidsskepp i mörker.

Under övningen ska man bland annat välja ut lämpliga sjökort, gå i fyrbelyst led, identifiera fyrar, begagna sig av sektorgränserna (w/r och w/g), genomföra avståndsbestämning, använda moderna navigeringshjälpmedel (GPS, plotter, lod, radar, mm), genomföra positionsbestämmelser under gång, genomföra förtöjning med användning av spring, samt genomföra en ”man över bord”-övning. Allt detta ska genomföras när det är mörkt ute.