Förarintyg för fritidsbåt

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg om att innehavaren vid förhöret visat sig uppfylla kraven på teoretiska kunskaper om att föra fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten, i första hand i dagsljus och goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap.

  • Förhöret är skriftligt prov, men kan vid behov kompletteras med ett muntligt prov.
  • Redan vid förhörets slut får du besked om huruvida du är godkänd eller ej.
  • Man måste fylla minst 12 år det kalenderår man ansöker om att få genomgå förhöret.

båtkortExempel på områden som ingår är navigering, svenska sjökort (både papperssjökort och elektroniska sjökort), säkerhet, sjukvård, sjömanskap, miljöskydd, väderförhållanden, Sjölagen (SFS 1994:1009), Fartygssäkerhetslagen (2003:363), Sjötrafikförordningen (1986:300), Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler och internationella sjövägsregler.

Praktisk övning

Nämnden för båtlivsutbildning rekommenderar att man som en del av förberedelserna inför förhöret deltar i en praktisk övning som syftar till att ge inblick i handhavandet av en fritidsbåt inomskärs eller i annat farvatten nära land. När man deltagit i övningen bekräftas detta i intygsboken av övningsledaren eller förhörsförrättaren.

Under övningen ska man bland annat läsa sjökort, styra efter kompass, utföra kompasskontroll, navigera i utprickat farvatten, utföra lägesbestämning, delta i förtöjning av båt med användning av spring, utföra losskastning, genomföra manövrar där man får erfara effekten av roder- och propellerverkan, samt genomföra en ”man över bord”-övning.