Organiserad sjöräddning i Sverige

Det är i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor och Förordningen om skydd mot olyckor Sjöfartsverket som ansvarar för sjöräddningen i Sverige. Som en del av detta är Sjöfartsverket huvudman för den nationella samordningscentralen Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) i Göteborg. Sjöfartsverket driver också sju stycken SAR-helikoptrar som är utplacerade på fem olika helikopterflygbaser runt om i landet. Vidare disponerar Sjöfartsverket en stor mängd lotsbåtar och andra fartyg som vid behov kan användas för sjöräddningsinsatser.

SAR-helikoptrarEn stor del av sjöräddningsutryckningarna i svenska vatten genomförs dock inte av Sjöfartsverket utan av någon av dess samarbetspartners. Denna grupp inkluderar både försvarsmakten, den statliga myndigheten Kustbevakningen, polisen, kommunal räddningstjänst och den ideella organisationen Sjöräddningssällskapet.

Statistik från 2013 visar att JRCC larmade ut räddningsfarkoster vid 914 tillfällen. Av dessa tillfällen gick larm vidare till Sjöräddningssällskapet 669 gånger, det vill säga 73% av alla larmade utryckningar. Sjöfartsverket tog emot larm i 30% av fallen och Kustbevakningen i 22% av fallen. (Summan överstiger hundra procent eftersom flera verksamheter kan delta i samma räddningsaktion.)

Samarbetspartners

Försvarsmakten

Försvarsmakten har en helikopterflottilj med tre baser samt ytfartyg som kan användas vid sjöräddning.

Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil myndighet som ligger under Justitiedepartementet. Denna myndighet har flera olika uppgifter, inklusive att kontrollera trafiken, värna miljön och hjälpa människor längs kusterna och i de stora insjöarna Mälaren och Vänern.

För att kunna delta i sjöräddning har Kustbevakningen utrustning installerad för avlyssning och lokalisering av EPIRB-signaler (Emergency Position Indication Radio Beacon / Radiofyr för lokalisering av nödställda).

Sverige är indelat i två kustbevakningsregioner. Den centrala ledningen finns i Karlskrona.

Region Bas
Nordost, KRNO Hammarby Sjöstad i Stockholm
Sydväst, KRSV Kärringberget i Göteborg

Kustbevakningen har en flotta bestående av 21 stycken övervakningsfartyg, 9 stycken miljöskyddsfartyg, 5 stycken kombinationsfartyg och 3 stycken svävare, plus ett hundratal småbåtar och vattenskotrar. Flottan är utspridd över 26 stycken kustbevakningsstationer. De har också tre övervakningsflygplan baserade på Skavsta flygplats som kan användas för sjöräddning.

Tre av kombinationsfartygen klarar av att bogsera 100 ton var och kan fånga in och hålla ett tankfartyg på 150 000 ton även om det blåser storm. Dessa tre fartyg är stationerade i Göteborg, Karlskrona respektive Slite.

Polisen

I Stockholms- och Göteborgsområdena finns särskild sjöpolis med egna patrullbåtar.

Sjöpolisen nås på telefonnummer 112 i nödsituationer och telefonnummer 114 14 i mindre brådskande fall.

Kommunala verksamheter

De kommunala räddningstjänsterna ansvarar bland annat för räddningsinsatser i hamnar. Huruvida den kommunala räddningstjänsten har tillgång till fartyg som är lämpade för räddningsinsatser ute på öppet vatten varierar stort mellan olika kommuner.

Den ideella organisationen SjöräddningssällskapetSjoraddningssallskapet

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation med ett sjuttiotal räddningsstationer runt om i landet, huvudsakligen längs kusterna men även vid några av de största insjöarna. Du kan läsa mer om deras verksamhet i vår artikel om Sjöräddningssällskapet.

JRRC

Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) är en svensk statlig räddningscentral förlagd till Kustbevakningens hus på Käringberget i Göteborg. Räddningscentralen, som grundades år 2010, samordnar sjöräddning i enlighet med SAR-konventionen och flygräddning i enlighet med ICAO-konventionen. Huvudman för JRCC är Sjöfartsverket.

Akronymen JRCC står för Joint Rescue Coordination Centre.

Larm

JRCC larmas via det allmänna nödnumret 112 genom anrop ”Sweden Rescue” på kanal 16 på VHF.

JRCC kan sedan i sin tur larma ut både Sjöfartsverkets egna resurser och resurser hörandes till samarbetspartnerna. Det förekommer också att JRCC tar hjälp av Frivilliga Flygkåren och privata handelsfartyg.

Bakgrund

JRCC bildades år 2010 genom en sammanslagning av Sjöräddningscentralen (MRCC) som låg under Sjöfartsverket och Flygräddningscentralen/Cefyl (ARCC) som låg under Luftfartsverket.

Bakgrund

Redan år 1853 föreslog Örlogsmannasällskapet att sjöräddningsstationer skulle inrättas i Sverige. Förslaget vann gehör och riksdagen beviljade medel. År 1855 uppfördes de allra första sjöräddningsstationerna, i Mälarhusen och Brantevik på den skånska sydostkusten.

På 1930-talet fanns det 18 stycken statliga sjöräddningsstationer runt om i landet och sedan 1880-talet hade de varit Lotsverkets ansvar. År 1956 blev Lotsverket en del av den då nybildade Sjöfartsstyrelsen, vilket innebar att Sjöfartsstyrelsen fick ansvar för räddningsstationerna.

Parallet med den statliga sjöräddningen växte under 1900-talet den ideella organisationen Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne fram, grundad år 1907. År 1933 hade organisationen hunnit inrätta 19 stycken sjöräddningsstationer.