Algtoxinförgiftning

Algtoxinförgiftning är en förgiftning orsakad av gift producerat av alger. I Sverige är det framförallt blågröna alger (cyanobakterier) som ligger bakom fall av algtoxinförgiftning, och det är vanligen människor och djur som badar i vatten där så kallad algblomning pågår som drabbas. Från andra delar av världen har omfattande förgiftningar orsakade av algtoxin i dricksvattnet rapporterats.

algblomningRekommendationen från den svenska Folkhälsomyndigheten är att man ska undvika att bada i vatten där kraftig algblomning pågår. Detta gäller både människor och djur. Har man djur behöver man också vara uppmärksam så att djuren inte dricker av vattnet. Det finns till exempel fall där hundar och kor blivit svårt sjuka efter att ha druckit vatten med algtoxiner i. I vissa fall har djuren avlidit.

Om man vill bada vid mildare algblomning brukar detta inte orsaka några problem så länge man undviker att svälja vatten (t ex i form av kallsupar). Barn och andra personer som kan ha svårt att kontrollera om de sväljer vatten eller ej bör inte bada, och detta gäller även djur.

Efter ett bad under algblomning är det bra att duscha rent huden och ögonen eftersom man annars kan drabbas av allergiska besvär som en reaktion på alggiftet.

Algtyper

Exempel på typer av giftproducerande blågröna alger som finns i svenska vatten:

  • Anabaena
  • Microcystis
  • Nodularia
  • Oscillatoria

Olika arter är olika giftiga och producerar olika sorters gift. Giftigheten kan också variera inom en och samma art.

Algtoxinförgiftning i samband med algblomning

Vad menas med algblomning?

Termen algblomning avser en kraftig tillväxt av planktonalger, till exempel blågröna alger (cyanobakterier). Under en algblomningar bildar algerna på kort tid mycket stora populationer.

Algblomningar förekommer naturligt och är en viktig del av näringskedjan, men mänsklig aktivitet kan gynna algblomningen och göra den mer omfattande än vad den annars skulle ha varit. Övergödning av sjöar och vattendrag – till exempel på grund av att gödsel från jordbruket hamnar i vattnet – kan göra att tillgången på näringsämnen som kväve och fosfor blir så hög att algernas tillväxt blir abnorm.

Stor algblomningar kan vara förödande för andra arter i vattnet och kan till exempel orsaka massdöd av fisk. Ibland är det inte själva toxinerna som skadar fisken utan den syrebrist i vattnet som uppstår när stora mängder alger dör samtidigt och bryts ned.

Spelar vädret roll?

Eftersom blågröna alger ägnar sig åt fotosyntes kan de bara leva där det är tillräckligt ljust. Algblomning sker därför nära vattenytan – längre ned i djupet är det för mörkt. Soliga dagar och lugnt väder gynnar algblomningen, eftersom algerna får mycket solsken för sin fotosyntes och vattenytan inte rörs om vad vågor, vind, regn, etc.

Nodularia spumigenaTecken på algblomning

Algblomning med blågröna alger brukar synas tydligt genom färgförändringar på vattnet. I vissa fall börjar vattnet också lukta annorlunda, och man smakar på det (vilket man inte bör göra) känner man att det smakar annorlunda än normalt.

Katthårsalgen (Nodularia spumigena) är känd för att göra så att vattnet ser ut som en gröngul soppa eller blågrön trådig massa.

När är det risk för algblomning?

I svenska vatten är risken för algblomning med blågröna alger som störst under perioden juli – september. Blågröna alger blommar normalt inte när vattentemperaturen är lägre än 15 grader C eller högre än 23 grader C.

Kan algblomning bara ske i sötvatten och bräckt vatten?

Nej, algblomning sker även i saltvatten. Västerhavet har till exempel drabbats av algblomningar som gjort stora skador på laxodlingar. Exempel på algarter som kopplats samman med massdöd av fisk i Västerhavet är Chrysochromulina polylepis och Karenia mikimotoi.

Symtom på algtoxinförgifning

Hur lång tid som går mellan att man får i sig giftet och den punkt då man börjar notera de första symptomen varierar beroende på gifttyp, giftmängd och individuella faktorer. Ofta dröjer det några timmar mellan förgiftningstidpunkten och den tidpunkt då de första symptomen börjar märkas.

De toxiner som kan bildas av blågröna alger är av tre olika typer och vilka symptom man utvecklar beror på vilken eller vilka typer man fått i sig.

  • Nervtoxiner (nervgifter) påverkar kroppens nervsystem och kan till exempel störa de nervimpulser som är nödvändiga för att vi ska andas.
  • Levertoxiner påverkar levern och kan orsaka bestående skador på den. Leverpåverkan kan yttra sig i form av gulsotsliknande symptom.
  • Tarmtoxiner påverkar matsmältningssystemet och ger därför symptom från mag- och tarmkanalen, till exempel illamående, kräkningar och diarré.

Algtoxinförgiftning kan också ge feber och påverkan på njurar och muskulatur.

Allergisk reaktion

Den som har badat i alggift kan också få symptom från utsidan av kroppen, till exempel i form av kliande hud, utslag på huden och irriterade ögon. Då rör det sig ofta om en slags allergisk reaktion mot giftet. Är man allergisk mot alggiftet kan man reagera med allergiska symptom efter ett bad där övriga badande inte får några symptom alls. Vissa allergiska personer utvecklar inte bara yttre symptom utan får även astma- och hösnuveliknande symptom efter kontakt med alggift.

Behandling

Det finns inte något motgift mot algtoxiner, istället inriktas behandlingen på att stötta kroppen och behandla de symptom som uppkommer medan kroppen själv hanterar giftet.

Är algtoxinförgifning anmälningspliktig?

Enligt smittskyddslagen är algtoxinförgifning bara anmälningspliktig om det rör sig om ett utbrott med ”anmärkningsvärd utbredning inom ett område” eller en algtoxinförgiftning som uppträder i en elakartad form. För mer information, se smittskyddslagens 5:e paragraf.

Även i fall där algtoxinförgiftningen inte är anmälningspliktig brukar kommunens miljökontor eller motsvarande vilja få få information om fallet så att de kan ta ställning till om några åtgärder behöver vidtas för att förebygga nya förgiftningsfall. Det kan till exempel bli aktuellt att tillfälligt stänga ned en badplats och varna med skyltar tills algblomningen är över.

Kan jag drabbas av algtoxinförgiftning även om jag inte badar?

Ja, det är möjligt att drabbas av algtoxinförgiftning även om man inte badar, men det är ovanligt i Sverige.

  • Man kan bli förgiftad om man äter fisk, musslor eller andra djur från vatten där algblomning pågår. Fiskens lever är särskilt farlig.
  • Från utlandet finns det rapporter om hur människor blivit förgiftade efter att algtoxiner hamnat i dricksvattnet.