Båtfärg och säkerhet

Båtfärger ska vara märkta så att det tydligt framgår vad färgen består av, vilka egenskaper den har och vilka hälso  och säkerhetsrisker som finns. Information ska ges om vad man ska tänka på vid hanteringen av färgen, hur färgen ska förvaras och hur man ska agera vid olika typer av olycksfall.

Det är mycket viktigt att man tar del av denna information innan man sätter igång och målar så att man kan vidta korrekta säkerhetsåtgärder. Bäst är att redan i butiken skaffa sig en översiktlig bild av vad som gäller, för det kan hända att det är vissa färger man av hälso eller säkerhetsskäl helst vill avstå från att köpa om det finns acceptabla alternativ med lägre riskprofil.

batfargIndividuella faktorer

Tänk på att individuella faktorer kan göra att du behöver vidta extra säkerhetsåtgärder eller helt avstå från att själv utföra målningen med en viss färg. Det kan till exempel handla om allergi mot något av de ämnen som ingår, en allmän känslighet mot starka dofter eller något underliggande hälsotillstånd som ökar risken för att du ska komma till skada. Kvinnor som är gravida eller ammar bör rådgöra med MVC eller BVC, särskilt om det rör sig om mer än mycket kortvarig exponering.

Säkerhetsutrustning

Båtfärger ska vara märkta så att köparen får information om särskild skyddsutrustning rekommenderas och i så fall vilken. Det finns inget som hindrar att du väljer att vara ännu säkrare än rekommendationerna, till exempel genom att använda skyddsglasögon trots att båtfärgens märkning inte indikerar att sådana krävs av säkerhetsskäl.

Färg på huden

Om båtfärgens märkning anger att man bör undvika att få färgen på huden behöver du vidta särskilda åtgärder för att säkerställa att din hud är skyddad under målningen. Följ tillverkarens rekommendationer avseende till exempel skyddshandskar och andra skyddande kläder.

Smycken, klockor och liknande bör tas av innan målningen eftersom man annars riskerar att få färg på dem – färg som sedan sitter kvar och irriterar huden. Färg kan till exempel lätt komma in innanför en vigselring och sedan stanna där även efter handtvätt.

Om du använder en hudkräm, tänk på att hudkräm (beroende på vad den innehåller) kan göra det enklare för huden att absorbera skadlig färg. En oljebaserad hudkräm fungerar till exempel som ett slags lösningsmedel för oljefärger och gör att hudens absorbtion av färgen ökar.

Säkerställ att du redan innan målningen påbörjas vet hur du ska rengöra huden från färg. I många fall är det vanlig två och ljummet vatten som rekommenderas. Att gnugga med hård borste eller liknande kan skapa små skador i huden som gör att skadliga ämnen enklare tränger in.

Färg i ögonen

farg-i-ogonVåra ögon är extremt känsliga och att få färg i dem kan leda till allvarlig skada och långvariga problem. Skyddsglasögon bör användas eftersom det alltid finns en risk för att färg stänker in i ögonen annars. Skyddsglasögon kostar inte många kronor och säljs i många olika butiker, inte bara färgbutiker. Har man glömt införskaffa skyddsglasögon är det alltså enkelt att plocka upp ett par innan man sätter igång med målningen, till exempel på bensinmacken, stormarknaden eller trädgårdsbutiken.

Innan du påbörjar målningen, se till att du vet vad du ska göra om färg hamnar i ögat och att du har möjlighet att genomföra dessa åtgärder. En vanligt rekommendation är att ögat ska hållas öppet och sköljas med rent ljummet rinnande vatten i minst 15 minuter – har du vad som krävs för att göra detta?Klarar du av att sköta sköljandet med bara ena handen (den andra kommer att behövas för att hålla ögat öppet, den naturliga instinkten är att knipa ihop det)? Kan du fortsätta skölja ögat under transporten till läkare?

Företag som säljer förstahjälpenprodukter säljer olika typer av ögonskölj, till exempel ögonskölj som klarar av att snabbt neutralisera starka syror och starka baser som hamnat i ögat och riskerar att fräta sönder det. De säljer också bältesklämmor som gör att man enkelt kan se till att alltid ha ögonskölj med sig när man målar, så att man inte behöver fumla runt och leta när olyckan redan är ett faktum.

Färg i munnen

Undvik att få båtfärg i munnen. Det här kan kännas som ett självklart råd – det är väl ingen som vill äta båtfärg? Men när man väl kommer igång med målandet är det lätt hänt att färg hamnar där den inte ska vara om man inte redan i förväg har vidtagit åtgärder för att förhindra detta.

 • Färg kan till exempel hamna i munnen för att färgen stänker eller spills och man inte använder någon form av munskydd.
 • Vi är många som utan att tänka på det använder munnen som en tredje hand i knepiga situationer. Håller man fast en pensel eller målartrasa i munnen när man behöver ha både höger och vänster hand fria till något annat är det lätt hänt att man får i sig färg.
 • Om man är färgkladdig på andra delar av kroppen eller kläderna kan man föra över färgen till läppar och mun. Allt som krävs är att man torkar sitt svettiga ansikte på ärmen man trodde var ren eller kliar sig i ansiktet med handsken man inte visste var så kladdig.
 • Om man äter eller dricker i samma utrymme som man målar ökar risken för att få sig färg. Om det är varmt och man behöver dricka kontinuerligt är det viktigt att man ordnar så att det kan ske på ett hygieniskt vis.

  Mat och dryck bör varken förvaras eller tillagas i samma utrymme som man målar.

Obs! Om någon får i sig färg via munnen är det vanligen inte rekommenderat att framkalla kräkning. Innan du köper båtfärgen, ta reda på exakt vad som gäller om någon får i sig just denna båtfärg via munnen, inklusive barn och husdjur. Framkalla kräkning eller ej? Ge dryck eller ej?

Inandning av färg

fargFör att minska inandningen av lösningsmedelsångor, giftiga dammpartiklar och annat man inte vill ha ned i lungorna finns det flera åtgärder man kan vidta.

 • Sörj för god ventilation. Om detta inte är möjligt, använd friskluftsmask.
 • Använd ett adekvat andningsskydd vid behov, till exempel andningsmask eller gasmask. Båtfärgen ska vara märkt med en varning om särskilda andningsmasker rekommenderas.

Inandning av färgångor kan inte bara ha negativa hälsoeffekter på sikt, utan akut farliga situationer kan uppstå. Lösningsmedelsångor tenderar att vara tyngre än luft, vilket innebär att de sjunker samtidigt som den friska luften pressas uppåt i rummet. Brist på frisk luft kan ge yrsel, illamående och medvetslöshet, och i extrema fall kan dödsfall inträffa.

Tänk på att en vanlig mask som silar bort farliga partiklar inte påverkar syrehalten i inandningsluften. Om syrehalten blir för låg för att du är omgiven av lösningsmedelsångor som tränger bort den friska luften är detta skadligt även med masken på.

Sprutning

Sprutning kräver särskilda försiktighetsåtgärder eftersom det innebär helt andra risker än vanlig målning med pensel eller rulle. Se till att du sätter dig in i kraven i god tid i förväg, konsulterar expertis vid behov och införskaffar den säkerhetsutrustning som krävs. Sprutdimma bör absolut inte inandas. Vanligen rekommenderas friskluftsmask och heltäckande skyddsdräkt.

Borttagande av båtfärg

 • Använd helst inte värme för att få bort färg eftersom det kan leda till att giftiga gaser bildas.
 • Undvik torrslipning eftersom det skapar ett damm som kan vara dåligt för hälsan att inandas. Att våtslipa är säkrare.

Brandrisk

Om båtfärgen innehåller organiska lösningsmedel är det extra viktigt att:

 • Stänga burken ordentligt när den inte används. Organiska lösningsmedel avdunstar kontinuerligt från en öppen burk.
 • Förvara färgburken i ett välventilerat utrymme där det inte finns möjlighet för ångor att ansamlas och nå hög koncentration i luften om de läcker ut ur burken.
 • Förvara färgburken långt från värmekällor, inklusive direkt solljus.
 • Hålla omgivningen där båtfärgen förvaras eller används fri från sådant som kan orsaka antändning. Detta inkluderar bland annat öppna lågor, friktionsgnistor från metaller, felaktiga elektriska installationer, elektriska kopplingar som slås på och av och svetslågor. Rök inte i området.
 • Trasor, servetter och liknande som är indränkta i färg eller lösningsmedel förvaras i en välförsluten brandsäker behållare, till exempel en stängd plåtburk. Tänk på risken för självantändning.